Warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży, dostawy i płatności

Szanowni klienci! Tłumaczenie ogólnych warunków handlowych na język polski służy naszym klientom jedynie jako pomoc w zrozumieniu warunków umowy; tłumaczenie to nie jest prawnie wiążące. Jedynie tekst niemiecki jest miarodajną i prawnie wiążącą wersją dokumentu, którą można wykorzystać w przypadku jakichkolwiek sporów.

1. Postanowienia ogólne

Niniejsze warunki sprzedaży, dostaw i płatności stanowią integralną część wszystkich ofert oraz umów o dostawy towarów realizowanych przez naszą firmę i obowiązują zarówno dla bieżących, jak i przyszłych stosunków handlowych. Odmienne ustalenia i warunki handlowe oraz warunki zakupu Nabywcy są wiążące tylko wówczas, gdy zostaną przez nas zaakceptowane pisemnie.

2. Ceny

Nasze ceny wyrażone są w EURO plus ustawowy podatek VAT. W przypadku zmiany stawki VAT w okresie pomiędzy zamówieniem towaru a dostawą towaru Firma Behrens jest uprawniona do doliczenia klientowi kwoty stanowiącej różnicę do rachunku. W takim przypadku VAT zostanie na rachunku ujęty oddzielnie. Dodatkowe dostawy i usługi naliczane są osobno. W naszych cennikach dodatkowo umieszczono w nawiasach ceny wraz z podatkiem VAT. Wszelkie ceny podane w naszych ofertach, cennikach, katalogach i pozostałych publikacjach są niewiążące i niezobowiązujące. Mocy wiążącej nabierają one wraz z potwierdzeniem z naszej strony lub po dokonaniu dostawy i wystawieniu rachunku. Rachunki są płatne natychmiast po otrzymaniu i bez potrąceń.

3. Oferty

Nasze oferty są niewiążące. Ilustracje, próbki i wzorniki służą jako przybliżony materiał poglądowy, zastrzega się przyjęte w handlu odchylenia towarów w zakresie jakości, miary, mocy i koloru. Instrukcje obsługi i informacje o zastosowaniu i zapotrzebowaniu bazują na danych producenta lub długoletnich doświadczeniach i podawane są według zgodnie z najlepszym przekonaniem, jednak bez gwarancji. Doradztwo i informacje naszych pracowników są niezobowiązujące i nie zwalniają Nabywcy z obowiązku sprawdzenia towarów pod kątem ich przydatności i celowości ich zastosowania. Roszczenia o odszkodowanie z jakiejkolwiek przyczyny prawnej nie mogą zostać wyprowadzone z tego tytułu.

4. Dostawa

Zastrzegamy sobie możliwość dostawy oraz możliwość sprzedaży innemu nabywcy. Terminy dostawy są zasadniczo niewiążące. Dostawa odbywa się zgodnie z życzeniem i terminem, o ile na przeszkodzie nie staną nieprzewidziana zdarzenia, siła wyższa oraz niewystarczające zaopatrzenie przez naszych poddostawców. Dopuszczalne są dostawy częściowe. Po upływie odpowiedniego wyznaczonego terminu Nabywca jest uprawniony do odstąpienia od umowy. Wyklucza się wszelkie roszczenia odszkodowawcze. W przypadku zamówień specjalnych, odzieży firmowej, zleceń wykonania haftu lub nadruku odstąpienie od umowy także w przypadku zwłoki jest możliwe tylko wówczas, gdy odstąpienie od umowy bez powstania kosztów po naszej stronie zostanie zaakceptowane również przez naszego dostawcę.

5. Zastrzeżenie własności

Do chwili zapłaty wszystkich naszych roszczeń z tytułu wszelkich bieżących i przyszłych stosunków handlowych towar pozostaje naszą własnością. Przed całkowitą zapłatą wszelkich roszczeń nasz towar nie może zostać zastawiony lub przekazany jako zabezpieczenie osobom trzecim. Nabywca jest jednak uprawniony do dalszej sprzedaży naszych towarów osobom trzecim w zgodnym z przepisami obrocie handlowym. Jednakże w takim przypadku odstępuje on z góry na naszą rzecz powstałe z tego tytułu roszczenia wobec swoich odbiorców wraz z wszelkimi prawami. Odpowiednio do wartości fakturowanej naszych towarów, które służą Nabywcy do pielęgnacji, utrzymania wartości i wspierania działalności jego przedsiębiorstwa, udział we własności odnośnych obiektów przechodzi na nas, również wobec osób trzecich, bez konieczności składania osobnego oświadczenia. Do zabezpieczenia odpowiedniej wartości naszych towarów, dla których nie można ustalić obiektu odniesienia, już teraz Nabywca przyznaje nam odpowiednią współwłasność w swojej własności i dobrach produkcyjnych wedle naszego wyboru. Zabezpieczenia przekraczające nasze roszczenia o więcej niż 20 % zostaną udostępnione na żądanie według naszego uznania. Odpowiedni dobra podlegają kompensacji.

Nabywca ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o działaniach egzekucyjnych w stosunku do zastrzeżonego towaru z jednoczesnym przekazaniem dokumentów niezbędnych do podjęcia interwencji; dotyczy to również naruszeń innego rodzaju. Niezależnie od tego nabywca ma obowiązek z góry uprzedzić osoby trzecie o prawach ciążących na towarze. Koszty interwencji Sprzedawcy ponosi Nabywca, o ile osoba trzecia nie jest w stanie ich ponieść.

6. Gwarancja

Nasze towary dostarczamy zasadniczo w najlepszej jakości i nienagannym stanie. Mimo to należy skontrolować wszystkie dostawy w chwili przyjęcia, ponieważ reklamacje z tytułu wad widocznych możemy przyjąć tylko w ciągu 8 dni od momentu dostawy. Wady ujawnione później należy zgłosić niezwłocznie, jednak nie później niż 6 miesięcy od momentu dostawy. Rękojmia nie obowiązuje, jeżeli Nabywca nie postępuje zgodnie z instrukcją obsługi Sprzedawcy. Reklamowany i wadliwy towar należy udostępnić nam lub odesłać na własny koszt w jego pierwotnym stanie i zgodnie z naszymi instrukcjami. Usunięcie wady ogranicza się do zakresu gwarancji udzielonej przez naszego poddostawcę. Poprzez nasze instrukcje i stanowiska dotyczące zastrzeżeń i reklamacji z tytułu wad staramy się sprostać interesom Nabywcy. Nie stanowią one jednak akceptacji jakichkolwiek roszczeń. Z zastrzeżeń i reklamacji z tytułu wad nie mogą zostać wyprowadzone w stosunku do nas roszczenia z powodu przestoju lub o odszkodowanie.

7. Wysyłka

Wysyłka naszych towarów odbywa się zawsze na koszt i ryzyko Nabywcy, tzn. bez opłacenia przewoźnego z magazynu Visselhövede lub magazynu poddostawcy. W ramach tras naszych pojazdów dostawczych towary dostarczamy jednakże na miejsce bez dodatkowych opłat. Oczywiste szkody powstałe w transporcie oraz braki ilościowe należy zgłaszać natychmiast przy odbiorze u przewoźnika, na kolei, na poczcie lub u spedytora.

8. Odbiór

Odbiór towarów w Visselhövede jest zasadniczo możliwy, jednak nie możemy zapewnić, że wszystkie towary są zawsze dostępne w magazynie w dowolnej ilości. Dlatego sugerujemy wcześniejsze powiadomienie o zapotrzebowaniu na dany towar, aby możliwe było dokonanie jego rezerwacji oraz w celu ustalenia terminu odbioru. Koszty za bezskuteczne przejazdy w celu odbioru towaru nie są zwracane. Odbiór w magazynach zakładowych jest możliwy jedynie w sytuacjach wyjątkowych i może odbyć się wyłącznie po zwolnieniu przez nas z zakazu dla konkretnego przypadku.

9. Opakowanie

Opakowania nie są osobno doliczane, chyba że chodzi o nietypowe opakowania specjalne lub klient wyrazi życzenie o takie opakowania.

10. Zwrot i zamiana

W razie niezadowolenia z towaru jesteśmy gotowi bezpłatnie wymienić każdy dostarczony przez nas towar w stanie nienaruszonym i nieużywanym, o ile po naszej stronie nie powstaną koszty przewozu. Ujemna różnica w cenie zostanie zapisana na dobro rachunku Nabywcy, na różnicę dodatnią zostanie wystawiony rachunek. Zwroty towaru, również w nienagannym stanie pierwotnym są przyjmowane z potrąceniem kosztów pakowania w wysokości 15 % wartości towaru, o ile po naszej stronie nie powstaną koszty przewozu. Zamówienia specjalne, odzież firmowa, zlecenia haftu i nadruku nie podlegają zwrotom.

11. Płatności

Rachunki przez nas wystawione są zasadniczo płatne do nas, również za pośrednictwem banku lub poczty, w Visselhövede. Nasi pracownicy terenowi, przedstawiciele, komiwojażerowie i dostawcy nie są przez nas uprawnieni do przyjmowania płatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowo lub wcale nieprzekazane płatności. Płatności należy dokonać w ciągu 8 dni od daty wystawienia rachunku. Potrącenia i zatrzymywanie należności z tytułu jakichkolwiek roszczeń wzajemnych, także z tytułu reklamacji, są wykluczone. W razie przekroczenia terminu płatności naliczamy odsetki w wysokości odsetek bankowych oraz koszty przekroczenia, natomiast za upomnienia naliczamy opłatę w celu pokrycia naszych kosztów. Opóźnienie płatności zwalnia nas z obowiązku realizacji kolejnych umów o dostawę towaru bez konieczności wyraźnego powiadomienia o tym.

12. Miejsce realizacji zobowiązań i sąd właściwy

Miejscem realizacji dostaw i płatności jest zasadniczo nasz siedziba firmowa w Visselhövede. W przypadku dostawy z magazynu zakładowego magazyn ten stanowi miejsce realizacji naszego zobowiązania dostawy. Sądem właściwym jest właściwy dla naszej siedziby firmowej sąd rejonowy lub krajowy. Mamy jednak prawo do pozywania przed każdym innym sądem.

Wyklucza się, o ile jest to możliwe prawnie, zastosowanie konwencji o międzynarodowej sprzedaży towarów z 11.07.1973.

Obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec. Każde narodowe prawo dotyczące sprzedaży towarów lub każde międzynarodowe prawo, które mogłoby tu znaleźć zastosowanie, przepisy CISG/WKR (konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów / Wiener Kaufrecht) oraz haskie konwencje o międzynarodowej sprzedaży towarów nie znajdują tu zastosowania i są wykluczone.

Klauzula salwatoryjna:

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych ogólnych warunków sprzedaży, dostaw i płatności okaże się nieważne na mocy prawa bezwzględnie obowiązującego, nie narusza to niewiążącego charakteru i ważności prawnej pozostałych postanowień. Postanowienie nieważne powinno zostać zastąpione uregulowaniem, które jak najbliżej oddaje zamierzony cel gospodarczy.

13. Ochrona danych osobowych

Firma jbs pozyskuje, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe Nabywców wyłącznie w celu realizacji umów. Nabywca wyraźnie wyraża zgodę na taki sposób przetwarzania danych osobowych.

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

We wszystkich kontaktach handlowych jbs przykłada wielką wagę do jak najlepszej ochrony Państwa osobistych danych. Dane te są przechowywane u nas lub w banku danych, do którego dostęp mają tylko określeni pracownicy firmy.

Państwa dane wykorzystywane są wyłącznie w ramach wewnętrznego przetwarzania danych, gdy jest to konieczne do wykonania zamówionej przez Państwa usługi. Wykorzystujemy wówczas tylko te dane, które są niezbędnie konieczne do realizacji danego celu.

Żadne dane osobowe nie są przekazywane, wynajmowane lub sprzedawane firmom reklamowym, osobom handlującym adresami itp. Nie są one również używane do celów badania rynku.

Państwa dane będą przekazywane osobom trzecim tylko wówczas, gdy realizowana przez nas usługa na Państwa rzecz powoduje konieczność dalszego przekazania Państwa danych osobowych lub gdy przedłożone zostanie wykonalne zarządzeni urzędowe lub sądowe.

Na Państwa życzenie nie będziemy używać Państwa danych osobowych do dalszych kontaktów lub zachowywać ich na wypadek przyszłych zamówień lub też usuniemy je całkowicie.

Ustawodawca przyznał użytkownikowi prawo wglądu do swoich danych osobowych. Informacja jest dla Państwa bezpłatna. Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać informacje o swoich danych osobowych, proszę zwracać się do nas w każdej chwili. W jaki sposób się z nami skontaktować, dowiedzą się Państwo z naszej strony, z zakładki lmpressum/Kontakt.

W przypadku dalszych pytań odnośnie używania Państwa danych osobowych jesteśmy do Państwa dyspozycji. Dalsze i dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych uzyskają Państwo np. u Pełnomocnika Związku ds. Ochrony Danych Osobowych: www.bfd.bund.de

Niniejsze objaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych dostosowujemy do zmieniającego się ustawodawstwa lub orzecznictwa prawnego w tym zakresie.