VOP

Všeobecné prodejní, dodací a platební podmínky

pro podnikatele ve smyslu § 14 BGB (něm. obč. zákoníku)

Vážení zákazníci, tento český překlad našich VOP slouží pouze jako usnadnění porozumění textu; překlad není právně závazný. Německý text je jedinou směrodatnou a právně závaznou verzí, ze které se bude vycházet v případných právních sporech.

1. Všeobecná ustanovení

Tyto dodací, platební a obchodní podmínky jsou součástí všech nabídek a smluv týkajících se dodávek zboží od nás, také v současných a budoucích obchodních vztazích. Odlišná ujednání a obchodní a nákupní podmínky kupujícího jsou závazné pouze tehdy, když písemně vyjádříme svůj souhlas s nimi.

2. Ceny

Naše ceny jsou uvedeny v Euro bez DPH. Pokud by se sazba DPH v období mezi objednáním a vyexpedováním zboží změnila, je firma jbs oprávněna zákazníkovi částku rozdílu vyúčtovat. Na faktuře je pak DPH vykázáno odděleně. Dodatečné dodávky a plnění budou účtovány zvlášť. V našich cenících jsou v závorce za cenami navíc uvedeny ceny včetně DPH. Veškeré cenové údaje v našich nabídkách, cenících, katalozích a dalších písemných prohlášeních jsou nezávazné. Platnými a závaznými se stávají naším potvrzením, resp. uskutečněním dodávky a vystavením faktury. Faktury jsou po obdržení splatné ihned a bez skonta.

3. Nabídky

Naše nabídky jsou nezávazné. Vyobrazení a vzorky jsou považovány za přibližné názorné příklady, běžně obvyklé odchylky v kvalitě, rozměrech, tloušťce a barvě zboží zůstávají vyhrazeny. Návody k použití a údaje o účelu použití vycházejí z informací výrobců, resp. z vlastních dlouholetých zkušeností, a jsou poskytovány podle nejlepšího svědomí, avšak bez záruky. Poradenství a informace od našich pracovníků jsou nezávazné a nezbavují kupujícího jeho povinnosti prověřit vhodnost a účelnost zboží. Nelze z nich vyvozovat z jakéhokoli právního základu plynoucí nároky na náhradu škody.

4. Dodávka zboží

Právo na prověření dostupnosti zboží a právo meziprodeje vyhrazeno. Dodací termíny jsou zásadně nezávazné. Dodání zboží se uskuteční podle přání zákazníka a ve stanoveném termínu, pokud nám v tom nezabrání nepředvídatelné události, vyšší moc nebo nedostatečné dodávky od našich dodavatelů. Dílčí dodávky jsou přípustné. Po poskytnutí přiměřené lhůty je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit. Jakékoli nároky na náhradu škody jsou vyloučeny. V případě speciálních objednávek, objednávek firemního oblečení, nášivek a potisků oblečení, jakož i objednávek na zakázku je odstoupení od kupní smlouvy, i v případě prodlení, možné pouze tehdy, že i náš dodavatel akceptuje odstoupení od smlouvy bez jakýchkoli finančních nároků vůči nám.

5. Výhrada vlastnictví

Zboží zůstává naším vlastnictvím až do zaplacení všech našich pohledávek ze současných a budoucích obchodních vztahů. Před úplným zaplacením veškerých našich pohledávek nesmí být naše zboží dáváno do zástavy třetím osobám ani na něj nesmí být zřizováno zástavní právo. Kupující je však oprávněn naše zboží v rámci řádného obchodního styku prodávat třetím osobám. Předem nám ale postupuje všechny z toho vzniklé pohledávky vůči svým odběratelům i se všemi právy. Adekvátně fakturační hodnotě našeho zboží, které kupujícímu slouží k podpoře a rozvoji jeho podnikatelské činnosti, na nás přechází spoluvlastnický podíl na dodaném zboží, a to i vůči třetím osobám, aniž by v této souvislosti bylo zapotřebí zvláštního prohlášení. Adekvátně k hodnotě našeho zboží, u něhož nelze určit, jak a kde bylo zpracováno a kde se nachází, nám kupující již předem přiznává odpovídající spoluvlastnictví ke svému majetku a ke svým výrobním statkům dle naší volby. Záruky, jejichž hodnota překročí o více než 20 % naše pohledávky, na vyžádání dle svého uvážení uvolníme. Relevantní zboží bude saldováno. Kupující musí prodávajícího neprodleně informovat o případných exekučních opatřeních třetích osob, která se vztahují ke zboží s výhradou vlastnictví, zároveň je kupující povinnen, předat prodávajícímu podklady nezbytné pro případnou intervenci; to platí také v případě jakéhokoli jiného ohrožení zboží s výhradou vlastnictví. Nezávisle na tom musí kupující třetí osoby už předem upozornit na práva, která se ke zboží váží. Náklady případné intervence prodávajícího jdou k tíži kupujícího, pokud třetí osoba není schopna, tyto náklady uhradit.

6. Záruka

Naše zboží zásadně dodáváme v nejlepší možné kvalitě a bezvadném stavu. Přesto je vždy třeba zkontrolovat při dodání stav zboží, neboť reklamace zjevných nedostatků můžeme přijmout pouze do 8 dnů po dodání. Nedostatky, které vyjdou najevo později, nám je třeba neprodleně ohlásit, nejpozději však 6 měsíců po dodání zboží. Ručení za nedostatky odpadá v případech, kdy kupující nedodrží pokyny k použití od prodávajícího. Reklamované zboží nám musí být v původním stavu a podle našich pokynů dáno k dispozici nebo bez účtování přepravného zasláno zpět. Odstranění nedostatků je omezeno rozsahem záruky našeho subdodavatele. Našimi pokyny a stanovisky k reklamacím a výtkám nedostatků chceme vyhovět požadavkům kupujícího. Nepředstavují však uznání jakýchkoli nároků. Z reklamací a výtek nedostatků nelze vyvozovat žádné nároky na náhradu prostojů a škod.

7. Odeslání zboží

Odeslání našeho zboží následuje vždy na náklady a nebezpečí kupujícího, tzn. s účtováním přepravného ze skladu Visselhövede, skladu Hollsteitz nebo ze skladu subdodavatele. V rámci jízd našich expedičních vozů však dodáváme vyplaceně na adresu kupujícího. Zjevná poškození vzniklá při přepravě a chybějící množství musejí být okamžitě při doručení reklamována u přepravce, dráhy, pošty, speditéra.

8. Vyzvednutí zboží

V zásadě je možné vyzvednutí zboží ve skladu Visselhövede, nemůžeme však zaručit, že na skladě vždy bude požadované zboží v libovolném množství. Proto doporučujeme sdělit předem požadované množství, aby bylo možno zboží rezervovat a byl dojednán termín vyzvednutí. Slevy za vyzvednutí nejsou možné. Náklady zbytečných jízd s cílem vyzvednout zboží nebudou kompenzovány. Vyzvednutí ve skladu výrobce je možné pouze ve výjimečných případech a jen na základě našeho výslovného uvolnění zboží v konkrétním případě.

9. Obaly

Obaly nejsou zvlášť účtovány, ledaže by se jednalo o nezbytné speciální obaly nebo kdyby byly takové kupujícím požadovány.

10. Vrácení dodávky a výměna

Nebude-li dodávka vyhovovat, jsme ochotni jakékoli námi dodané zboží bezplatně vyměnit, pokud je nepoškozené a nepoužité a nevzniknou-li nám tím žádné náklady na přepravu. Snížení hodnoty bude připsáno k dobru, zvýšení hodnoty bude vyfakturováno. Za vzetí zboží zpět, rovněž v bezvadném a původním stavu, budou účtovány administrativní náklady ve výši 15 % hodnoty zboží, rovněž v těchto případech nám nesmějí vzniknout žádné náklady na přepravu. Objednávky zboží na zakázku, objednávky firemního oblečení, nášivek a potisků oblečení nemůžeme vzít zpět.

11. Platba

Naše faktury jsou zásadně splatné, i v případě bankovního převodu nebo zaslání poštou, přímo nám v Visselhövede. Naši pracovníci v terénu, obchodní zástupci, obchodní cestující a pracovníci expedice námi nejsou zmocněni k přebírání plateb. Neručíme za nesprávně poslané nebo vůbec neodeslané platby. Platba musí následovat do 8 dnů od data vystavení faktury. Zápočet a zadržování částek z důvodu jakýchkoli protinároků je vyloučeno, a to i v případě reklamací. Při překročení splatnosti faktury budeme účtovat úroky z prodlení ve výši obvyklých bankovních úroků, jakož i poplatek za upomínky na pokrytí svých nákladů s tím spojených. Prodlení s platbou nás zbavuje povinnosti splnit další dodávkové závazky, aniž bychom na to museli výslovně upozorňovat.

12. Místo plnění a příslušnost soudu

Místemplnění dodávek a plateb je zásadně sídlo naší firmy v Visselhövede. V případě dodávky z jiného skladu je místem plnění našeho dodávkového závazku tento sklad. Veškeré spory řeší obvodní nebo zemský soud místně příslušný v sídle naší firmy. Jsme však oprávněni k podání žaloby ke kterémukoli jinému soudu. Umožňuje-li to legislativa, je uplatňování jednotných obchodních zákonů ze dne 17.07.1973 vyloučeno. Tyto VOP se řídí výlučně právním řádem Spolkové republiky Německo. Veškerá mezinárodní obchodní práva nebo mezinárodní obchodní právo UN, které by zde mohlo být uplatněno, předpisy CISG / VÚ / (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží / Vídeňská úmluva) a Jednotných haagských zákonů o uzavírání smluv a mezinárodní koupi zboží nebudou uplatňovány a jsou vyloučeny.

Salvátorská klauzule:

Pokud se některé z ustanovení těchto všeobecných prodejních, dodacích a platebních podmínek stane na základě kogentního práva neplatným, zůstává nezávaznost a právní platnost ostatních ustanovení zachována. Neplatné ustanovení by mělo být nahrazeno jiným ustanovením, které nejvíce odpovídá sledovanému ekonomickému účelu.

13. Ochrana údajů

Firma jbs shromažďuje, zpracovává a využívá osobní údaje kupujících výhradně za účelem realizace obchodní smlouvy. Kupující dává svůj výslovný souhlas s tímto zpracováváním údajů.

VYSVĚTLIVKY K OCHRANĚ ÚDAJŮ

Vprůběhu všech kontaktů se zákazníky klade jbs maximální důraz na nejlepší možnou ochranu Vašich osobních údajů. Tyto údaje jsou u nás popř. ukládány ve speciální databázi, do které mají přístup pouze určití pracovníci firmy. Vaše údaje jsou využívány výlučně v rámci našeho interního zpracovávání dat, pokud je to nutné pro poskytnutí požadovaného plnění, i pak se jedná pouze o ty údaje, které jsou pro daný účel bezpodmínečně nutné. Samozřejmě nebudou žádné osobní údaje postupovány, pronajímány nebo prodávány např. reklamním a marketingovým firmám, obchodníkům s adresami apod., stejně tak nebudou tyto údaje využívány pro účely průzkumu trhu. Vaše údaje budou třetím osobám postupovány pouze tehdy, když budeme poskytovat Vámi požadované plnění, pro které je postoupení Vašich osobních údajů nezbytně nutné, nebo pokud bude předloženo vykonatelné úřední nebo soudní nařízení. Pokud si to nebudete přát, nebudeme již Vaše osobní údaje využívat pro další navazování kontaktu nebo je ukládat pro budoucí objednávky, resp. tyto údaje vymažeme. Zákon uživateli přiznává právo na informace o jeho osobních údajích. Tato informace Vám bude poskytnuta bezplatně. Pokud si budete informaci o svých osobních údajích u nás přát, kdykoli se na nás obraťte. Jak se s námi zkontaktovat se dozvíte na naší domovské stránce v sekci Kontakt nebo Impressum. V případě dalších dotazů k využívání Vašich osobních dotazů jsme Vám kdykoli k dispozici. Další informace na téma ochrana osobních údajů získáte např. u spolkového pověřence záležitostmi ochrany údajů: www.bfd.bund.de

Tyto vysvětlivky k ochraně údajů popř. přizpůsobíme změnám v legislativě, resp. v judikatuře.