Algemene voorwaarden

Voorwaarden Van Verkoop, Levering En Betaling

volgens § 14 BGB

Beste klant, deze nederlandse vertaling van onze algemene verkoopsvoorwaarden (op duits: AGB) wordt alleen als begripshulp ter beschikking gestelt; de vertaling is niet wettelijk bindend. De duitse text is de enig maatgevende en juridisch bindende versie en is van toepassing in geval van optredende geschillen.

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden van levering, betaling en verkoop zijn onderdeel van onze offertes en van toepassing bij contracten van levering van goederen door ons, in een bestaande of toekomstige zakenrelatie. Daarvan afwijkende voorwaardes van de koper zijn alleen verplichtend als deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

2. Prijzen

Onze prijzen zijn netto, exclusief btw aangegeven en dienen incl. btw voldaan te worden. In onze prijslijsten worden de prijzen, die inclusief btw zijn tussen haakjes aangegeven. Prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven tussen bestelling en levering van de goederen mogen door jbs in rekening gebracht worden. Op de rekening wordt het btw bedrag afzonderlijk genoemd. Bijkomende leveringen en diensten worden extra in rekening gebracht. De in onze prijslijsten, offertes, brochures en andere publicaties genoemde prijzen zijn vrijblijvend en juridisch niet bindend. Zij worden geldig naar bevestiging door ons respectievelijk naar levering en factureering. De factuur dient onmiddellijk zonder aftrek te worden betaald.

3. Offertes

Onze offertes zijn vrijblijvend. Afbeeldingen, proefstukjes en monsters dienen ter illustratie, gebruikelijke afwijkingen bij de producten betreffend kwaliteit, afmetingen, sterkte en kleur behouden wij ons voor. Gebruiksaanwijzingen en informatie betreffend het gebruik en hoeveelheden worden gemaakt op basis van de informatie van de producent en/ of eigen langdurige ervaringen ter goeder trouw maar zonder garantie. Adviseringen en uitspraken van onze medewerkers zijn vrijblijvend en ontbinden de koper niet van zijn plicht de producten op hun geschiktheid en doelmatigheid te onderzoeken. Eisen op vergoeding op welke rechtsbasis dan ook kunnen daaruit niet worden afgeleid.

4. Levering

De mogelijkheid tot levering en tussenverkoop blijven voorbehouden. Tijdstip van levering zijn principieel vrijblijvend. De levering gebeurt volgens wens en op termijn, mits niet voorzienbare gebeurtenissen, overmacht of een gebrek aan levering door onze leveranciers ons hinderen. Leveringen van deel menigtes zijn toelaatbaar. Naar het stellen van een redelijk termijn tot levering is de koper gemachtigd het contract op te zeggen. Eisen op vergoeding van welke aard dan ook zijn uitgesloten. Voor speciale bestellingen, bedrijfskleding, borduurwerk en drukopdrachten zoals custom made opdrachten is het opzeggen van het contract alleen mogelijk, als ook onze leverancier instemt het contract op te zeggen, zonder dat er kosten voor ons met verbonden zijn.

5. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven tot betaling van alle onze eisen uit de gehele tegenwoordige en toekomstige zakenrelatie ons eigendom. Tot betaling van alle eisen van ons mogen de goederen niet aan derde in pand of onderpand gegeven worden. Het is de koper wel toegestaan de goederen binnen het kader van zijn zakelijke activiteiten aan derde te verkopen. Zijn rechten uit de verkoop tegenover zijn klanten worden aan ons met alle rechten overgedragen. In overeenstemming met de factuurwaarde van onze goederen, die de koper tot onderhoud, behoud van waarde en opbouw van zijn bedrijf dienen, gaat een mede eigendomsaandeel aan de betreffende objecten aan ons over, ook tegenover derde, zonder dat hiervoor een extra verklaring nodig is. Voor onze goederen, waar een betrekking tot een speciaal object niet mogelijk is, geeft ons de koper nu al een betreffend mede-eigendom aan zijn bezittingen en zijn productiemiddelen naar onze keuze in hoogte van de betreffende waarde. Onderpand, die de waarde van onze vorderingen om meer dan 20 % te boven gaan, worden op aanvraag en volgens onze beslissing vrijgegeven. Op geschikte goederen vindt een saldering plaats. Executies door derden, die de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen betreffen, moet de koper onmiddellijk aan de verkoper meedelen en alle papieren die voor een interventie noodzakelijk zijn ter beschikking stellen. Dit geldt ook voor alle andere aantastingen of beperkingen. Onafhankelijk daarvan heeft de koper de plicht derden vooraf over de bestaande rechten te informeren. De kosten van een interventie van de verkoper draagt de koper, als derden niet in staat zijn deze te betalen.

6. Garantie

Wij leveren onze goederen principieel in de best mogelijke kwaliteit en in een perfecte toestand. Ondanks dat moeten alle leveringen na ontvangst gecontroleerd worden, want klachten die direct zichtbaar zijn, kunnen wij alleen tot acht dagen naar levering accepteren. Manco’s, die pas later duidelijk worden, moeten ons onmiddellijk worden meegedeeld, uiterlijk zes maanden na levering. Elke vorm van aansprakelijk houdt op indien de koper de gebruiksaanwijzingen van de verkoper niet in acht neemt. Goederen waarover klachten bestaan moeten ons in hun oorspronkelijke staat en volgens onze aanwijzingen ter beschikking worden gesteld of ten laste van de koper geretourneerd worden. Het verhelpen van klachten blijft beperkt tot de garantieomvang van onze leverancier. Met onze instructies en aanmerkingen m.b.t. klachten en reclamaties willen wij de interesses van onze klanten recht laten doen. Hieruit kunt echter geen erkenning van rechten van welke aard ook trekken. Schade- of uitvalclaims kunnen uit klachten en/of reclamaties tegen ons niet worden afgeleid.

7. Levering

De levering van onze goederen gebeurt op rekening en gevaar van de koper, dit betekent ongefrankeerd uit ons magazijn Visselhövede, magazijn Hollsteitz, magazijn Lontzen of uit de magazijnen van onze leveranciers. Worden de goederen door onze levering voertuigen naar de klant gebracht is de levering betaald. Duidelijke transportschades en/of een gebrek aan aantallen moeten onmiddellijk na ontvangst bij de betreffende vervoerder, spoorwegen, post, transportbedrijf geldend gemaakt worden.

8. Afhalen

Het afhalen van goederen in ons magazijn in Visselhövede in principieel mogelijk. Maar wij kunnen niet garanderen, dat op elk tijdstip alle gewenste goederen in de benodigde hoeveelheden beschikbaar zijn. Wij adviseren daarom voor het afhalen ons de gewenste goederen te kennen te geven, zo dat de goederen gereserveerd worden en een termijn voor het afhalen kan worden afgesproken. Een korting op de prijs voor het afhalen van goederen is niet mogelijk. Kosten voor vergeefse afhaalritten worden niet vergoed. Afhalen bij de producent(en) is alleen bij uitzondering mogelijk en kan alleen met uitdrukkelijke toestemming door ons in een enkel geval gebeuren.

9. Verpakking

Verpakkingen worden niet extra in rekening gebracht hetzij dan dat het onvermijdelijke speciale verpakkingen nodig zijn of dat deze door de klant wordt gewenst.

10. Retourleveringen en ruil

Indien een product niet bevalt, zijn wij bereid de door ons geleverde goederen in goede staat en onverbruikte toestand kosteloos te ruilen, mits er geen transportkosten voor ons ontstaan. Minderwaarde wordt gecrediteerd, meerwaarde gedebiteerd. Terugname van goederen in perfecte, oorspronkelijke staat geschieden na aftrek van administratiekosten ter hoogte van 15 % van de waarde der goederen, mits er geen vrachtkosten ontstaan. Speciale bestellingen, bedrijfskleding, borduur- en drukwerk kunnen niet worden geretourneerd.

11. Betaling

De betaling van onze facturen gebeurt uitsluitend aan ons in Visselhövede, ook per bank of post. Onze vertegenwoordigers, representanten, reizigers, transporteurs zijn niet gemachtigd betalingen in ontvangst te nemen. Wij zijn niet aansprakelijk voor foutief of niet overgemaakte betalingen. De rekening moet binnen 8 dagen na rekeningsdatum voldaan worden. Verrekenen en terughouden van betalingen wegens tegenvorderingen, ook in het geval van schade claims, zijn uitgesloten. In het geval van te late betaling berekenen wij de bij banken gebruikelijke rentekosten en kosten voor de rekening-courant als zowel leges voor de betalingsherinneringen. Achterstallige betalingen ontbinden ons zonder extra mededeling van onze verplichting van leveringen in de toekomst.

12. Plaats van uitvoering en jurisdictie

Plaats van levering en betaling is altijd de vestiging van onze firma in Visselhövede. In geval van levering direct vanaf de producent is deze plaats de plaats voor onze verplichting van levering. Plaats van jurisdictie is de voor onze firma verantwoordelijke rechtbank (Amtsgericht of Landgericht). Wij echter behouden ons het recht voor ook bij elke andere rechtbank een klacht in te dienen. De toepassing van de "einheitliche Kaufgesetze 17.7.1973" wordt, indien wettelijk mogelijk, uitgesloten. Het geldt uitsluitend het recht en de wetten van de Bondsrepublik Duitsland. Elke internationaal kooprecht of welk ander internationaal recht wat van toepassing zou kunnen zijn , de bestemmingen van CISG (VN kooprecht / WKR kooprecht van Wenen) en de Haagse algemene wetten van kooprecht vinden geen toepassing en zijn uitgesloten.

Salavtorische clausule:

Indien enkele bestemmingen van deze algemene verkoop- , leverings- en betalingsvoorwaarde door dwingend recht ongelding zouden zijn, blijven alle andere bestemmingen rechtsgeldig. In de plaats van de ongeldige bestemmingen zal dan een regel komen, die de economische bedoeling het meeste benaderd.

13. Gegevensbescherming

De firma jbs verzamelt en gebruikt alleen gegevens van personen van de koper ten behoeve ter vervulling van het contract. De koper stemt de verwerking van de gegevens uitdrukkelijk toe.

VERKLARINGEN TER BESCHERMING VAN GEGEVENS

jbs hecht de grootste waarde aan een bestmogelijke bescherming van uw persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden in een databank opgeslagen, waar alleen een bepaald aantal medewerkers recht op inzicht hebben. Uw gegevens worden uitsluitend in het kader van de interne dataverwerking gebruikt die voor vervulling van de door u gevraagde prestaties nodig zijn. En dan alleen ook maar die gegevens, die voor het betreffende doel nodig zijn. Vanzelfsprekend worden geen persoonsgegevens aan bijv. reclamebureaus of adreshandelaars e.d. gegeven, verhuurd of verkocht nochtans als deze voor marktonderzoekt gebruikt.

Uw persoonlijke gegevens worden alleen dan aan derden gegeven, als wij een door u gevraagde prestatie leveren, waarvoor het doorgeven van uw persoonlijke gegeven dwingend noodzakelijk is of als er een rechtelijke machtiging aanwezig is.

Als u het wenst zullen wij uw persoonlijke gegevens niet voor verdere contactopname gebruiken of voor toekomstige bestellingen opslaan resp. verwijderen. De wetgever heeft aan de gebruiker het recht van informatie over zijn persoonlijke gegeven verstrekt. Deze informatie is voor u kosteloos. Wilt u informatie over uw persoonlijke gegevens die wij van u hebben, kunt u zich op elk gewenst moment aan ons wenden. Hoe u met ons in contact kunt komen kunt u op onze homepage onder “Impressum / Kontakt” zien. Als u meer vragen i.v.m. het gebruik van uw persoonlijke gegevens hebt, staan wij altijd voor u bereid. Meer informaties over het onderwerp gegevensbescherming kunt bei de “Bundesbeauftragten für den Datenschutz: www.bfd.bund.de verkrijgen. Deze verklaring t.o.v. de gegevensbescherming wordt door ons bij een verandering van de wetgeving cq. de rechtspraak aangepast.