Sprawdzone kompetencje

W wielu dziedzinach certyfikacja ma sens. Jej celem jest nie tylko wdrożenie i rozwój jakości standartowej, ale również udokumentowanie i udostępnienie dla ogółu. Przy paszy dla zwierząt niezależne przeprowadzane ekspertyzy są już standartem.

 

GMP+

Do produkcji odpowiedzialnej żywności należy dostarczanie bezpiecznej paszy. Oprócz rozporządzenia w sprawie higieny pasz, certyfikacja GMP+ jest instrumentem specjalnie dostosowanym do wymagań w zakresie produkcji, przechowywania i handlu. Obejmuje ochronę przed zanieczyszczeniem oraz bezpieczną i szybką identyfikację produktów. Odkąd między innymi ISO-9001, HACCP zintegrowało wartości graniczne i podstawowe warunki bezpieczeństwa pasz , GMP+ FSA tworzy kompleksowe podejście, a certyfikacja jest i staje się standardem w coraz większej liczbie krajów.

Firma jbs dołączyła do tego systemu w 2006 roku i corocznie podlega kontrolom przez niezależne jednostki certyfikujące.

Więcej na ten temat: www.gmpplus.org

 

Food Responsibility Assurance

Zertyfikat ten pokazuje, że firma działa odpowiedzialnie zarówno w stosunku do ludzi jak i środowiska.

Więcej na ten temat: www.gmpplus.org

 

Wolne od GMO

Aby sprostać zapotrzebowaniu na paszę niezmodyfikowaną genetycznie, GMP+ wdrożył standard GMP+ MI105 , który jest uznany przez VLOG. Wymagane jest, aby cały łańcuch produkcyjny, a tym samym również stosowana pasza, był oznaczony jako niezmodyfikowany genetycznie. Certyfikacja zgodnie z „GMO-controlled” uprawnia jbs do zaopatrywania właścicieli zwierząt produkujących żywność wolną od GMO.

 

VLOG verified

Znak VLOG przyznaje Stowarzyszenie „bez techniki genetycznej”. Certyfikowani są producenci pasz, którzy nie używają organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Jeśli audyt przebiegnie pomyślnie, produkty mogą nosić pieczęć VLOG.

Więcej na temat: www.ohnegentechnik.org

 

QS.

W systemie QS oprócz firm paszowych certyfikat mogą również otrzymać producenci żywności. Celem jest aby wszystkie ogniwa począwszy od paszy a skonczywszy na żywności,wyrównać jakościowo. Kontrole odbywają sie co dwa lata. QS i GMP+ uznają się wzajemnie pod warunkiem, że firmy posiadąjce certyfikat QS poddają się corocznym kontrolom, a firmy posiadające certyfikat GMP+ zarejstrowane są w bazie danych firm posiadających certyfikat QS.

Firmy jak jbs, które sprzedają tylko opakowane towary nie podlegają obowiązkowi poddania się certyfikacji. Mimo tego firma jbs znajduje się w tym rejestrze, dzięki czemu Państwo oraz Wasi kontrolerzy możecie nas znaleźć w bazie danych QS jako handlowca z certyfikatem GMP+.

Więcej na temat: www.q-s.de

 

DE-ÖKO-006

Gospodarstwa, które prowadzą hodowle według zasad ekologicznych, mogą stosować tylko te pasze, które posiadają certyfikaty ekologiczne. Firma jbs posiada tak jak i producent pasz mineralnych dla bydła, certyfikat ABCert wydany przez Ekologiczną Jednostkę Kontrolną. Co roku sprawdzane są procesy produkcji, przechowywanie, oraz skład produktów na zgodność z wymogami ekologicznymi. Na etykiecie produktu zostaje naniesiony numer urzędu eko- kontroli DE-ÖKO-006 jako znak, że jest to produkt nadąjacy się do stosowania w gospodarstwach ekologicznych. Eko certyfikat jest ważny wyłącznie dla paszy. Zakiszacze i produkty jak podsypki dezynfekujące są kontrolowane przez Instytut Rolnictwa Biologicznego w Niemczech i naniesione na odrebną listę produktów dopuszczalnych na gospodarce.

Więcej na temat: www.abcert.de, www.fibl.org

 

DLG
(Niemieckie Towarzystwo Rolnicze)

DLG oferuje kontrole produktów z równoczesnym udostępnieniem wyników na własnej stronie internetowej www.dlg.org/testlandwirtschaft.html. W zależności od wyrobu kontrole przeprowadzane są według opracowanych przez DLG metod, w szczególności dotyczy to techniki i dodatków paszowych.

Wyroby oraz dodatki paszowe podlegają corocznym kontrolom, w celu zachowania poziomu ich jakości.

Więcej na temat: www.dlg.org

 

DVG

DVG (Niemieckie Towarzystwo weterynaryjne) sprawdza ściśle według wymogów między innymi środki dezynfekujące, oraz nanosi je na listę sprawdzonych produktów dla przemysłu spożywczego i hodowli zwierząt. Lista ta umieszczona jest na stronie internetowej i udostępniona dla wszystkich zainteresowanych, bez ograniczeń. Na liście, do nazwy każdego produktu, podana jest temperatura, czas działania oraz koncentracja produktu. Halamid umieszczony jest na liście do hodowli zwierząt.

Więcej na temat: www.desinfektion-dvg.de

 

Wolne od IBR

W produkcji mymom® start używane są tylko surowce pochodzące z mleka, które są wolne od IBR. Firma jbs posiada zaświadczenie od producenta.

To może być również interesujące ...