jbs rinderhefe 5-10 b

pasza mineralna z żywymi drożdżam dla gospodarstw ekologicznych (DE-ÖKO-006)

W skrócie

 • certyfikat DE-ÖKO-006
 • może być użyty w produkcji ekologicznej zgodnie z przepisami rozporządzeń (WE) nr 834/2007 i (WE) nr 889/2008
 • więcej tłuszczu i białka
 • więcej mleka
 • wyższa produkcja witamin i biotyny w żwaczu
 • stabilizacja żwacza, szczególnie w sytuacjach stresu
 • zmniejsza ryzyko kwasicy
 • mniej resztek paszy w odchodach

Lepsze wykorzystanie paszy – lepsza zdrowotność

jbs rinderhefe 5-10 b – drożdże dla bydła zawiera żywe drożdże w postaci małych kuleczek, które powstają w wyniku specjalnego procesu suszenia. Żywe komórki drożdży zostają otulone warstwą nieaktywnych drożdży. Jest to bardzo ważne, bo w ten sposób żywe drożdże uaktywniają się dopiero w żwaczu i są chronione przed powietrzem, wilgocią i kwasami fermentacyjnymi.

jbs rinderhefe 5-10 b zawiera: żywe drożdże, nieaktywne drożdże, składniki mineralne.

Opakowanie

worek 20 kg

Zastosowanie

jbs rinderhefe 5-10 b należy regularnie dodawać do paszy w wystarczającej ilości. Zalecamy dozowanie 1 g na 1 kg pobieranej suchej masy (np. przez TMR).
Zasadnicze stosowanie preparatu jbs rinderhefe 5-10 b powinno rozpocząć się na 1 - 2 tygodnie przed wycieleniem i trwać przez całą laktację aż do zasuszenia. Ponieważ pobór suchej masy u krów wysokocielnych jest niski, można w okresie zasuszenia aż do wycielenia zredukować dawkę o połowę. Żywe drożdże są efektywne także u bydła opasowego i w odchowie jałówek, tak więc zawartość preparatu jbs rinderhefe 5-10 b ma sens również w resztkach paszy. Należy jednak – jak zwykle – uważać, aby wykładać wyłącznie resztki pasz wzorowej jakości.

Im częściej wykłada się świeżą paszę, tym lepszy jest pobór paszy, a co za tym idzie zaopatrzenie energetyczne krów mlecznych i bydła opasowego.

Doświadczenia w karmieniu krów mlecznych żywymi drożdżami potwierdziły się w doświadczeniu polowym jbs z udziałem 111 gospodarstw, jak również i u naszych klientów. Średnia mleczność wzrosła we wszystkich zakładach przeciętnie o 0,68 kg, a w zakładach z grupami żywieniowymi o 1,59 kg mleka. Efekty zdrowotne widoczne były przede wszystkim w przypadkach chorób metabolicznych, takich jak kwasica i ketoza. 100 % gospodarstw z grupami żywieniowymi informowała nas, że rzadziej występowały przypadki kwasicy i ketozy. Spośród wszystkich zakładów, 90 % zanotowało dobre wyniki w związku z kwasicą, a 80 % w związku z ketozą.

Średnie wyniki z dwóch doświadczeń

1. Doświadczenie polowe we Francji, 541 krów z 22 gospodarstw
2. Uniwersytet Utrecht, 67 krów

produkcja tłuszczu i białka w mleku wydajność mleczna
tłuszcz (g/dzień) białko (g/dzień)    
kontrola żywe drożdże kontrola żywe drożdże kontrola (kg/dzień) żywe drożdże
1.  1199 1254 (+ 55 g) 894 938 (+ 44 g) 27,1 28,6 (+ 1,5 kg/d.)
2.  1360 1380 (+ 20 g) 1170 1230 (+ 60 g) 33,8 35,7 (+ 1,9 kg/d.)

źródło: Lesaffre Feed Additives

Analiza sitowa

Pasza bez dodatku żywych drożdży
Pasza bez dodatku żywych drożdży

Analiza sitowa jest najprostszym sposobem kontroli przebiegu procesów trawiennych u krów. Próbka kału zostaje umieszczona na sitku i przepłukiwana jest wodą, dopóki nie stanie się ona przejrzysta. Na sitku zostają tylko niestrawione resztki paszy. Ich ilość i rodzaj jest wskaźnikiem intensywności trawienia.

Pasza z dodatkiem żywych drożdży
Pasza z dodatkiem żywych drożdży

Po skarmianiu drożdżami widać od razu, że ilość resztek znacznie się zmniejsza. Najbardziej widoczna jest redukcja niestrawionych ziaren kukurydzy.

Działanie na żwacz drożdży Saccharomyces cerevisiae, zawartych w jbs rinderhefe 5-10 b

Żywe drożdże usuwają tlen ze żwacza

jbs rinderhefe 5-10 b: zawartość propionianu

Tlen działa toksycznie na większość mikroorganizmów żwacza. Zredukowanie ilości tlenu przez drożdże umożliwia rozwój organizmów rozkładających celulozę. Efekty można zauważyć już po niedługim czasie w odchodach zwierząt (patrz powyżej) – zmniejsza się w nich ilość niestrawionych włókien i ziaren. Po związaniu tlenu przez drożdże zwiększa się też ilość wolnego wodoru, który zostaje zużyty do produkcji kwasu propionowego.

Zarówno w okresie zasuszenia (kiedy zwierzęta skarmiane są paszami ubogimi w energię), jak również w okresie laktacji produkcja kwasu propionowego w żwaczu rośnie. W wątrobie zostanie on później przekształcony w dostarczającą energię glukozę.

Żywe drożdże wspomagają bakterie żwacza rozkładające włókna

jbs rinderhefe 5-10 b: strawność frakcji włóknistych

Żywe drożdże wspomagają w szczególności frakcję wrażliwych bakterii rozkładających włókna.

W badaniu wykazano, że przy sumie roślinnego materiału strukturalnego (NDF) znacząco wzrosła strawność. Co ciekawe, efekt ten składał się przede wszystkim z podwojenia strawności włókien trudno strawnych (ADF).

Stabilizacja wartości pH

jbs rinderhefe 5-10 b: zmiana wartości pH po karmieniu

Przy karmieniu racjami wysokoenergetycznymi stabilizacja wartości pH w żwaczu ma szczególne znaczenie (patrz wykres).

Przy wartościach pH poniżej 5,8 istnieje ryzyko, że nastąpi obumarcie dużej liczby bakterii żwacza, a błona śluzowa żwacza zostanie nieodwracalnie uszkodzona przez kwasy. Przy rozpadzie bakterii uwolnione zostają endotoksyny, które mogą prowadzić do objawów zatrucia, np. ochwatu. Stosowanie drożdży paszowych pozwala uniknąć takiej sytuacji. Wartość pH utrzymuje się w bezpiecznym zakresie ponad 6 (wykres górny), a bakterie i błona śluzowa żwacza mają zapewnioną ochronę.

Żwacz – przekrój
Żwacz – przekrój

Gęsty „dywan” utworzony z brodawek jest oznaką zdrowego żwacza krowy o wysokim potencjale wydajności.

Uwaga: zdolność do odtruwania wygasa!

Jedna z bardzo ważnych funkcji żwacza zanika przy wartości pH poniżej 6: chodzi tu o rozkład toksyn przez pierwotniaki. Potrafią one rozkładać skomplikowane molekuły, jak np. mykotoksyny, jednak wymagają trochę wyższej wartości pH, żeby utrzymać swoje życiowe funkcje w optimum. W żwaczu, w którym często pH jest niskie, istnieje duże zagrożenie, że toksyny nie będą rozkładane i w dalszym odcinku przewodu pokarmowego przedostaną się wraz z krwią do innych organów.

Poprawa zaopatrzenia w białko

Podstawowym warunkiem, aby krowa była zdrowa i wysokowydajna jest sprawnie funkcjonujący żwacz. Im więcej mikroorganizmów jest aktywnych w żołądku, tym lepsze jest wykorzystanie paszy.
Preparat jbs rinderhefe 5-10 b podwyższa populację mikrobiologiczną żwacza, umożliwiając krowie skuteczniejsze przetwarzanie i większy pobór paszy, a jednocześnie zapewnia lepsze zaopatrzenie w strawne wysokowartościowe białko bakteryjne, co korzystnie wpływa na mleczność krowy.

Oszacowanie karmienia na podstawie składników mleka

jbs rinderhefe 5-10 b: kontrola przemiany materii, iloraz tłuszcz-białko

Aby rozwiązać specyficzne problemy ze zdrowiem zwierząt konieczne jest przeprowadzenie intensywnych badań. Próbki pobierane ze zbiornika przez mleczarnię i pojedyncze wyniki kontroli mleka stanowią dobrą podstawę danych, w oparciu o które można dokonać pierwszej oceny karmienia.

Zawartość tłuszczu w mleku

określa stosunek kwasu octowego do kwasu propionowego w żwaczu. Im więcej kwasu octowego, tym wyższa zawartość tłuszczu w mleku. Chociaż to karmienie ma największy wpływ na żwacz, a przez to na zawartość tłuszczu, takie czynniki jak genetyka, rasa, pora roku, faza laktacji jak też technologia dojenia i chłodzenia również decydują o ilości tłuszczu.

Niska zawartość tłuszczu (< 3,6 %)

Możliwe przyczyny, które należy sprawdzić:

 • niedobór włókna strukturalnego, zredukowane przeżuwanie (< 40 przeżuć/kęs) → kwasica
 • wielkość cząstek w porcji ogólnie zbyt mała lub za duża, więc krowy mogą wybierać paszę
 • za dużo łatwostrawnych węglowodanów w porcji → kwasica
 • za dużo tłuszczu surowego (ok. > 1 kg/dzień) skutkuje tworzeniem sprzężonego kwasu linolowego i hamowaniem syntezy tłuszczu mlecznego w wymieniu
 • niedobór paszy
 • błędy w technologii chłodzenia, chłodzenie w zbyt niskiej temperaturze bliskiej temp. zamrażania, spienianie się mleka w zbiorniku
Podwyższona zawartość tłuszczu (> 5 %)
 • przy niskiej zawartości białka (iloraz tłuszcz-białko ≥ 1,5) możliwość ketozy
 • za dużo włókna w paszy

Zawartość białka w mleku

Jest wielkością określającą zaopatrzenie w energię. Nie zależy tak bardzo od karmienia, jak zawartość tłuszczu. Wpływ na nią mają takie czynniki jak genetyka, rasa, pora roku i stadium laktacji. Różnica między zawartością białka w 1. i 3. trymestrze laktacji nie powinna przekroczyć u krowy 0,6 punktu procentowego.

Niska zawartość białka (< 3,0 %)

W związku z karmieniem należy sprawdzić następujące parametry:

 • za niski pobór paszy
 • zawartość energetyczna porcji niewystarczająca dla wydajności
 • niedobór (wysokowartościowych) protein w porcji
Wysoka zawartość białka (> 3,8 %)
 • za dużo paszy treściwej / komponentów energetycznych → niebezpieczeństwo kwasicy
 • gdy są problemy ze zdrowiem wymion zawartość białka zazwyczaj rośnie

Poziom mocznika w mleku

Informuje o wykorzystaniu białka surowego z paszy i o funkcjonowaniu żwacza. Zawsze powinno się go oceniać w połączeniu z zawartością białka w mleku (zaopatrzenie w energię). Zbyt wysoka zawartość białka w paszy podwyższa poziom mocznika z mleku. W zależności od wydajności mlecznej, za górną granicę przyjmuje się 300 mg/l mleka. Jeżeli zawartość białka jest normalna (3,2 - 3,8 %), a zawartość mocznika przekracza 300 mg, należy zredukować podawanie białka, aby zapobiec niepotrzebnemu obciążeniu wątroby.

To może być również interesujące ...